Jornada de Iaido - Kyudokan Tosa Eishin Ryu Iaido - Ken Jutsu